Elektronsko korisničko uputstvo
Informaciono knjigovodstveni web program
CopyRight © Poslovna Informatička Solucija Novi Sad
Osnovne pretrage
title

Komitenti

Jedna od najčešćih pretraga u svim aplikacijama je upravo potraga za komitentom, odnosno kupcem ili dobavljačem.
Prilikom potrage možete upisivati šifru, deo naziva ili mesto. U svakom od navedenih slučajeva pretraga vam izbacuje sve komitente koji zadovoljavaju traženi pojam.
Odabir komitenta možete izvršiti strelicom i klikom miša ili strelicom na tastaturi i potvrditi sa tipkom [Enter].
Pretraga od vas zahteva da ukucate najmanje tri znaka, brojeve ili slova i nakon toga pretraga se aktivno uključjuje. Prilikom kucanja više od tri karaktera pretraga čeka oko pola sekunde da stanete što podrazumeva da više nećete dalje kucati i tada se aktivira sistem potrage.
Ukoliko sa sigurnošću znate šifru komitenta možte da je ukucate u najmanjoj dužini od tri znaka bez vodećih nula i komotno pritisnite tipku
[TAB] na tastaturi, ako je šifra ispravna komitent će se pojaviti bez obzira što ste već prešli i popunjavte sledeće polje.
Ikonica (lupa) koju vidite sa desne strane služi da vas direktno prebaci u program za unos i ažuriranje komitenata. Kada se nalazite u nekom od programa gde se od vas zahteva da upišete komitenta, a na osnovu pretrage ne pronađete željenog, to znači da ga treba uneti. Da zbog toga ne bi trebali izlaziti iz programa i ulaziti u program za ažuriranje komitenata, samo kliknite na ikonicu (lupa) sa desne strane i automatski se u vašem internet pretraživačju pojavljuje novi TAB gde se otvrara program za ažuriranje komitenata. Kada unesete novog komitenta, samo zatvorite TAB i vraćeni ste u program sa kojim radite. Ponovo zatražite komitenta koga ste prethodno uneli po šifri ili nazivu i on će se sada pojaviti u izboru komitenata.Kada odaberete komitenta iz padajućeg menija u polju za pretragu ostaje vam zapisana šifra, naziv komitenta, mesto i PIB.

Datumska poljaKada je u pitanju datum on se upisuje u formatu dd.MM.gggg gde je [dd]=dan, [MM]=mesec a [gggg] godina. Obavezno nakon dana morate upisati tačku. Ako želite upisati tekući datum dovoljno je da upište recimo [5.8] i kada se pomaknete iz polja sa datumom program će automatski prepraviti datum u [05.08.2019]. Ako ne upišete godinu program stavlja automatski tekuću.
U zadnjem delu polja nalazi se ikonica sa znakom kalendrara, kada kliknete na nju pojavi vam se kalendar, pa tako možete klikom miša odabrati datum. Naravno kod brzog knjiženja to je dosta nepraktično i sporije nego direktan upis datuma ali ko voli nek izvoli.
U navedeno polje može se upisati samo validan datum, u protivnom polje ostaje prazno.

Brojevi (celi i decimalni)U polje za unos brojeva, celih ili decimalnih dozvoljeno je upisivati samo brojčane vrednosti u plusu ili u minusu.
Prilikom upisa broja broj se prikazuje u celoj svojoj dužini bez separatora za hiljade, dok se decimalna vrednost prikazuje regularno iza zareza. Kada se pređe na drugo polje broj se automatski formatira i prikazuje hiljade odvojene tačkom.

DokumentiKada se unosi vrsta dokumenta sistem vodi računa gde se nalazite. Recimo ako ste u dobavljačima daje vam da odabirete samo dumente koji su pripisani dobavljačima, kada ste u finansijskom daje vam sve dokumente na uvid.
Dokument možete potraživati na osnovu oznake ili naziva dokumenta. Dovoljno je da nešto od toga počnete kucati, sačekate sekundu i program počine da traži dokument na osnovu izraza koji ste ukucali.
Sa desne strane nalazi se ikonica lupe na koju kada klintete automatski vas prebacuje u program za unos i ažruranje dokumenata.

MestaU sistemu mesta su stavljena u nomenkalturni sistem, tako da se kod izbora mesta mora odabrati iz matične tabele mesta.
Kao i kod svih drugih pretraga dovoljno je na početiku polja početi kucati naziv mesta da bi suzili izbor.
KontaKod unosa konta važi pravilo da ukucavate broj konta ili ređe naziv konta. Kako god da se odlučite morate ukucati najmanje tri karaktera bilo da su brojevi ili slova, tek nakon trećeg karaktera kontrola za pretragu i upis konta počinje da pretražuje na osnovu ukucanog izraza. Kao i kod ostalih pretraga traženi konto odabirete mišem ili strelicama na tastaturi i potvrdom na tipku [Enter].
Ako ste u celosti ukucali broj konta onda možete tipkom
[TAB] skočiti na sledeće polje i nastaviti kucati, dok će se komitent pojaviti koji tren kasnije, ako se ne pojavi to znači da konto nije u celosti dobro upisan.
Sa desne strane nalazi se ikonica lupe na koju kada kliknete program auomatski otvara novi TAB u vašem internet pretraživaču i ovara vam program za unos i ažuriranje kontnih planova. Ovu opciju koristite ako u potrazi niste našli na traženi konto. Kada unesete željeni konto samo zatvorite navedeni TAB i odmah se vraćate u program sa kojim ste prvobitno radili.Nomenklature


Nomenklature se pozivaju sve na isti način u zavisnosti na šta se konkretno odnose u određenom programu. Na slici levo je prikazana lokacija osnovnih sredstava u sklopu programa za nabavku osnovnih sredstava. U opšte nomenklature se za sada unose države, lokacije osnovnih sredstava, merne jedinice, podvrste dokumenata, proizvođači, stepen stučne spreme i šifre plaćanja.
Pošto navedene opšte nomenklature nemaju šifru one se pozivaju samo po nazivu. Dovoljno je da počnete kucati i traženi izraz će se odmah filtrirati.

PDV periodi

PDV periodi se unose uz svaku vrstu dokumenta, oni nam označavaju kome PDV periodu pripada tekući dokument. Period odabirete strelicom miša ili počnite da kucate period.
U periode spadaju svi meseci za mesečne obveznike, kvartali za kvartalne obveznike i dodatno ima napomena "Ne ulazi u PDV evidenciju" za one koji nisu u PDV evidenciji ili dokument iz nekog razloga ne ulazi u PDV evidenciju.

Poslovni objektiPoslovni objekti ili poslovne jedinice se vežu za mnoge dokumente i knjiženja u aplikaciji. Tamo gde je poslovni objekt obavezan podatak možete kucati oznaku poslovnog objekta (kucate i vodeće nule) , naziv ili kliknete strelicom miša na kontrolu i ručno iz padajućeg menija izabrerte poslovni objekt koji vam treba.
Sa desne strane nalazi se ikonica lupe na koju kada kliknete program auomatski otvara novi TAB u vašem internet pretraživaču i ovara vam program za unos i ažuriranje poslovnih objekata. Ovu opciju koristite ako u potrazi niste našli na traženi poslovni objekt a želite da ga unesete. Kada unesete željeni poslovni objekt samo zatvorite navedeni TAB i odmah se vraćate u program sa kojim ste prvobitno radil.

Tekući računiU programima gde vam je tekući račun obavezan podatak bilo da se radi o TKR firme sa kojom radite ili TKR dobavljača, princip pozivanja je uvek isti. Možte kliknuti na padajući meni navedene kontrole i da dobijete spisak svih TKR sa nazivima banaka. Zatim možete da počnete kucati broj TKR i filtrirate željeni red ili počnete da pište naziv banke i svi TKR iz navedene banke će se  pojaviti na listi. Klikom miša ili tastaturom odaberete željeni TKR.

PO PDV napomenaPO PDV napomene su prisutne u svim aplikacijama i one služe kako bi se na osnovu njih formirao PO PDV obrazac, kao i prateće evidencije. Napomene možete pretraživati kucajući njihov broj ili deo naziva, što je ređa situacija. Lupa sa desne strane služi da vam se otvri prozor za prikaz PO PDV obrasca iz koga su izvedene sve napomene.

PDV raspodelaPDV raspodela je podatak koji vam daje dodatnu informciju vezanu za strukturu PDV-a u navedenom dokumentu, razlikuje se kod kupaca i dobavljača. Podatak možete potražiti kucanjem naziva ili kliknuti na strelicu gde dobijate kompletan izbor.
Video prezentaciju

možete pogledati

klikom na ikonu

Ažurirano: 14.10.2018