Elektronsko korisničko uputstvo
Informaciono knjigovodstveni web program
CopyRight © Poslovna Informatička Solucija Novi Sad
Ulazni dokumenti
title Opšta uputstva za korišćenje: Aplikacija | Formi | Opšte pretrage

Pod ulaznim dokumentima od dobavljača smatramo sve dokumente koji označavaju usluge, troškove, osnovna sredstva, povratnice, knjižna pisma i slično.
Ovde se ne unose ulazni računi za robu koja se prodaje kroz veleprodaju ili maloprodaju, za to postoje posebne aplikacije.


Podrazumevane kolone u prikazu zaglavlja
 • BL - Dokumetn je blokiran ako je polje štiklirano
 • PR - Dokumetn je prenešen ako je polje štiklirano
 • DEL - Dokumet se nalazi u delovodniku
 • DL - Ako je prikazana (Download stelica) to znači da postoji link do dokumenta
 • PDV Period - PDV poreski period
 • Broj - Broj ulazne fakture
 • Broj dobavljačevog dokumenta - Broj koji se nalazi na dobavljačevom dokumentu.
 • Datum dokumenta - Datum knjiženja dokumenta
 • Datum dobara - Datum kada se desio promet dobara
 • Datum valute - Datum do kada je potrebno platiti račun dobavljaču
 • Datum dobavljačevog dokumenta - Datum koji se nalazi na dobavljačevom dokumentu
 • Naziv komitenta - Naziv dobavljača
 • Vrednost osnovice
 • PDV - ukupna vrednost PDV-a
 • Ukupna vrednost - ukupna obaveza prema dobavljaču sa PDV-om
 • PSO - Šifra poslovnog objekta
 • Naziv poslovnog objekta
 • Poziv na broj - Poziv na broj uplate koji je upisao dobavljač
Kolone koje mogu da se pridruže u prikazu zaglavlja
 • Aktivan - Ako je polje štiklirano tada je dokument aktivan i vidi se svugde, ako nije tada se ne vidi u karticama, kumulativu i slično.
 • Ažuriran - Vreme ažuriranja stavke
 • Broj zaduženja - Broj zaduženja na osnovu dobavljačevog virmana
 • Brojač dokumenata - Redni broj dokumenta bez obzira na poslovni objekt i vrstu dokumenta
 • Dokument - Šifra dokumenta iz nomenklature
 • Host - IP adresa ili naziv računara sa kojeg se vršila promena
 • Identifikacija dokumenta - Stvarna identifikacija dokumenta u tabeli (za korisnike potpuno nebitan podatak)
 • Komitent - Šifra komitenta
 • Korisnik - Ime i prezime korisnika koji je inicirao promenu na stavci
 • Kreiran - Vreme kada je stavka kreirana
 • Lokacija dokumenta - Fizička lokacija dokumenta
 • MPNB - Model poziva na broj
 • MZ - Model zaduženja
 • Nabavna vrednost
 • Napomena
 • Naziv dokumenta
 • Opis dokumenta
 • Rabat - Vrednost rabata
 • Server - Naziv servera na kome je izvršena promena u tabeliPotraga za dokumentima


Prilikom startanja forme u tabeli se prikaže zadnjih deset unešenih dokumenata, čisto radi podsetnika šta je zadnje unešeno. Međutim ako želimo da pogeldamo i ostale dokumente moramo kliknuti na dugme [Potraga] i nakon toga dobijemo gore navedenu formu za upis podataka koje želimo filtrirati. Ukoliko želimo odustati od potrage kliknemo na dugme [Odustani od potrage] ili pritisnemo tipku [Esc] na tastaturi.
U potragu možemo upisati podatak u sva polja ili samo u neka.
Od datuma - Definišemo od kog datuma želimo filtrirati dokumente.
Do datuma - Definišemo do kog datuma želimo filtrirati dokumente.
Izbor datuma - Ukoliko ostavimo (Cela poslovna godina) potraga zanemaruje upisane datume i pretražuje sve dokumente u tekućoj godini bez obzira na upisane datume. Znači ako želimo da tražimo po određenom datrumu moramo izabrati jednu od opcija (Datum dokumenta / Datum izdavanja dobara). Samo u tom slučaju datumi se uzimaju u filter pretrage.
Dokument - Dokument potražujemo iz padajućeg menija, kucanjem naziva dokumenta ili šifre dokumenta.
Od broja - do broja - Definišemo raspon između brojeva našeg ulaznog dokumenta želimo filtrirati dokumente.
Poreski period - Poreski period potražujemo iz padajućeg menija ili kucanjem naziva perioda.
Poslovni objekt - Poslovni objekt potražujemo iz padajućeg menija, kucanjem naziva ili šifre poslovnog objekta.
Komitent - Definišemo jednog dobavljača za koga želimo izdvojiti dokumente.

Nakon odabira svih filtera kliknemo na dugme [Izvrši potragu, sačekamo par trenutaka i podaci će se pojaviti u tabeli glavnog ekrana.

Osnovni ekran zaglavlja
Dobavljač: Odnosi se na komitenta dobavljača čiji račun ili dokument unosimo. (Obavezan podatak)
Dokument: Vrsta dokumenta se odabire iz padajućeg menija ili se ukucava šifra dokumenta ili naziv. Odmah je ponuđen podrazumevani dokument u dobavljačima koji smo definisali u sistemskim parametrima tekuće firme. (Obavezan podatak)
Poslovni objekt: Poslovni objekt se odabire iz padajućeg menija ili se ukucava šifra ili naziv. Odmah je ponuđen podrazumevani poslovni objekt koji smo definisali u sistemskim parametrima tekuće firme. (Obavezan podatak)
Broj UF-e: Broj UF-e ili broj ulaznog dokumenta pod kojim se vodi kod nas. ukoliko upišemo broj program ga prihvata ako nije duplikat. Preporuka je da se broj dokumenta ostavi nula kako bi mu se dalo do znanja da sam odredi sledeći broj. Dodela sledećeg broja radi po principu da se gdeda (firma + poslovna godina + šifra dokumenta + poslovni objekt). U okviru navedenih podataka ne može doći do duplikata broja. Pojednostavljeno rečeno može imati isti broj ulaznog dokumenta ali ne u istoj firmi, poslovnoj godini, dokumentu i poslovnom objektu. (Obavezan podatak)
Datum knjiženja: Podrazumeva se datum kada smo zaprimili dokument i proknjižili u evidenciju. (Obavezan podatak)
Datum prometa: Podrazumeva se datum kada je dobavljač izvrišio uslugu ili kada se desio promet dobara. (Obavezan podatak)
Datum valute: Podrazumeva se krajnji datum do kada dobavljač očekuje da navedeni dokumet bude plaćen. (Obavezan podatak)
Datum valute: Podrazumeva se krajnji datum do kada dobavljač očekuje da navedeni dokumet bude plaćen. (Obavezan podatak)
PDV period: Ukoliko ste mesečni obvezni PDV-a, odabrite mesec u kome se knjiži dokument ili kvartalni izbor za obračun PDV prijave. Ako niste obveznik PDV-a ovaj podatak je nebitan. Tada je najbolje da stavite mesec u kome knjižite. Podrazumevano se pokazuje period koji je definisan u sistemskim parametrima. (Obavezan podatak)
Datum dokumenta: Podrazumeva se datum dokumenta koji se nalazi na dobavljačevom dokumentu. (Obavezan podatak)
Broj dokumenta: Smatra se brojem koji se nalazi na dobavljačevom dokumentu. Preporuka je ukoliko se u okviru broja ne nalzi poslovna godina da se pod brojem dokumenta upiše i ona. Ako je broj dokumenta samo 57 vi stavite 57/2018 ili 57-2018. (Obavezan podatak)


Ekran zaglavlja - prošireni podaciOpis u podnožju dokumenta: Ukoliko postoji opis u podnožju dobavljačevog dokumente to prepišite u ovo polje.
Lokacija dokumeta / registratora: Ukoliko imate dokumentaciju u više prostorija, zgrada, polica ili ormana a želite znati gde ste odložili dokument, onda možte sebi napraviti razne skraćenice u smislu (Soba 4, orman 2, polica 4/5).
Link prema elektronskom dokumentu: Ovde kopirate link prema elektrnonskom dokumentu koji se nalazi negde ga gDrive, oneDrive cloudu ili bilo gde na internetu, kako bi mogli direktno pozivati dokumente iz kartica ili drugih izveštaja.

Osnovni ekran stavki u dokumentuPodrazumevane kolone u prikazu stavki
 • PDV raspodela
 • PO PDV - Oznaka PO PDV napomene
 • Napomena - Napomena u stavci
 • Vrednost osnovice
 • PDV% - Vrednost PDV-a u procentu
 • Vrednost PDV-a
 • Ukupna vrednost - Ukupna vrednost osnovica + PDV

Kolone koje mogu da se pridruže u prikazu stavki
 • Ažurirao - Vreme ažuriranja stavke
 • Host - IP adresa ili naziv računara sa kojeg se vršila promena
 • Identifikacija dokumenta - Stvarna identifikacija dokumenta u tabeli (za korisnike potpuno nebitan podatak)
 • Korisnik - Ime i prezime korisnika koji je inicirao promenu na stavci
 • Kreiran - Vreme kada je stavka kreirana
 • Naziv šeme - Naziv kontne šeme za prenos u finansijsko
 • Opis PO PDV napomene
 • Oznaka PO PDV napomene
 • Šifra kontne šeme
 • Server - Naziv servera na kome je izvršena promena u tabeli

Osnovni ekran stavkeNapomena: Upisuje se napomena vezana za stavku.
PO PDV napomena: Određuje se PO PDV napomena važnog za obračun PDV-a. Ova stavka nije obavezna jer sa programom rade i korisnici koji navedeni podatak ne moraju znati, dok knjigovođe ovaj podatak obavezno moraju upisati. Prilikom unosa nove stavke PO PDV napomena se upisuje automatski, kako je definisana u sistemskim parametrima.
PDV raspodela: Dodatno razvrstanje PDV-a, pravilo važi kao i za prethodnu stavku. Prilikom unosa nove stavke PDV raspodela se upisuje automatski, kako je definisana u sistemskim parametrima
Vrednost osnovice: Vrednost osnovice sa već odbijenim rabatom. (Obavezan podatak)
PDV%: PDV u procentu. (Obavezan podatak)
Kontni obrazac: Ovaj podatak upisuju samo korisnici koji rade i finansijsko knjigovodstvo, kontni obrazac sadrži sistem kakko se tekući dokument prebacuje u finansijsko knjigovodstvo.
Video prezentaciju

možete pogledati

klikom na ikonu


Ažurirano: 14.10.2018